Båttinget 2022: Resolusjoner

Den båtpolitiske debatten under Båttinget i Bergen denne helgen ga også noen resolusjoner for Båtforbundets videre båtpolitiske kurs.
Resolusjonene kom fra forskjellige komiteer i KNBF med deres innstillinger. Sakene ble fremmet, debattert i salen og blant utvalgte politikere og stemt over.

Uendret promillegrense

«Promillegrenser på sjøen ble behandlet og fastsatt av Stortinget i 2019. KNBF stiller seg bak myndighetenes tilråding for promillegrense på sjøen i Norge. – Sikkerhet- og utdanningskomiteen synes dagens 0,8 er hensiktsmessig.» Ingen stemmer imot.

Drivstoffpriser

«Drivstoffpriser har nådd høyder som ikke er forenlig med praksis for sedvanlig fritidsaktiviteter hos båtfolket. KNBF krever at regjeringen snarest foreslår tiltak som modererer prisnivået tilsvarende 2019-nivået som strakstiltak. Det er ingen rimelighet at CO2-avgift og veibruksavgift + mva tar 1/3 av drivstoffprisen.» Ingen stemmer imot.

Praktisk utsjekk for båtførerprøven

«Båtforbundet finner nåværende ordning for båtførerbevis utilstrekkelig. Båttinget 2022 ønsker tiltak for forbedring av båtførerbevisordningen med en praktisk utsjekk. Dette utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. KNBF retter henstilling til Stortinget ved de politiske partier for fremdrift.» En stemme imot.

Som kjent består dagens Båtførerprøven kun av en teoretisk prøve uten krav til verken kurs eller praktisk lære. – Båtforeningene er veldig nære til å kunne ta en rolle her, fortalte debattleder Nils E. Tangedal.

Tømming av septik

«KNBF støtter nåværende generelle tillatelse til tømming av båtseptik mer enn 300 meter fra land i åpent farvann. Innerst i fjorder og i andre miljøutsatte farvann bør ansvarlig kommune kunne fastsette tømmeforbud innenfor gitte områder, f.eks. en kartgrense.

En forutsetning for å innføre tømmeforbud er etablering av tømmestasjoner som bør kunne være koblet til det offentlige avløpsnettet. Det bør foreligge dispensasjon for båttyper som ikke har og ikke kan installere båttoalett.

For båter der det kreves tilpasning av tømmeanordning, må det gis tilstrekkelig med overgangstider/år». Enstemmig vedtatt og KNBF har en ny policy.

Offentlig obligatorisk båtregister

«Basert på tidligere vedtak i forbundsstyret innstiller Båttinget 2022 at det skal innføres et offentlig pliktig obligatorisk båtregister i Norge. KNBF ser det som naturlig at dette baseres på en forenklet utgave av NOR-registeret til Sjøfartsdirektoratet». En stemte imot forslaget, og dermed vedtatt.

– Vi er kjent med at dagens frivillige register Småbåtregisteret, som Redningsselskapet drifter, gir inntekter til beredskap, og dette mener vi må kompenseres av det offentlige, tilføyde generalsekretær Stig Hvide Smith.

– Et pliktig register er avgjørende for vrakbåtproblematikk, i beredskapssituasjoner og for etterlatte båter, fortalte leder av miljøkomiteen Jørn Fjellsaune, mens enkelte var skeptiske til nye fiskale avgifter som følge av et slikt register.

Havvind

«KNBF er på generelt grunnlag skeptisk til vindturbiner i kystnære farvann både til lands og til havs. Naturmiljø og friluftsområder på sjø og land vil få større betydning for folkehelsen og deri fritidsbåtlivet i tiden fremover.

Konsekvensutredning (KU) må utføres før søknad om konsesjon blir saksbehandlet og gjort vedtak om.

Vindturbiner til havs vil utvilsomt påvirke fritidsbåtlivet, avhengig av lokalisering og avstand fra land. Sjøsikkerheten vil være truet i mange områder, og det samme gjelder ulemper for fuglelivet, marine pattedyr, fiske og sjøfart generelt.

Det er også framkommet bekymringsmeldinger knyttet direkte til massetap fra rotorblader som inneholder hormonforstyrrende- og andre giftige stoffer (BPA, epoxy, microplast o.l.).». Etter diskusjon om hvorvidt KNBF bør være skeptisk eller på generelt grunnlag være imot havvind, ble forslaget enstemmig vedtatt med noen justeringer. Korrekt ordlyd står ovenfor.