Skal vi båtfolk bry oss om vindmøller på land og til havs?

På båttinget 2022 i Bergen ble det fremlagt resolusjoner for å bekrefte enighet om båtpolitiske tema. Forholdet til utbygging av havvind og kystnære vindturbiner var en av dem, og fikk følgende ordlyd etter noen mindre justeringer:

«KNBF er på generelt grunnlag skeptisk til vindturbiner i kystnære farvann både til lands og til havs. Naturmiljø og friluftsområder på sjø og land vil få større betydning for folkehelsen og deri fritidsbåtlivet i tiden fremover.

Konsekvensutredning (KU) må utføres før søknad om konsesjon blir saksbehandlet og gjort vedtak om. 

Vindturbiner til havs vil utvilsomt påvirke fritidsbåtlivet, avhengig av lokalisering og avstand fra land. Sjøsikkerheten vil være truet i mange områder, og det samme gjelder ulemper for fuglelivet, marine pattedyr, fiske og sjøfart generelt. Det er også framkommet bekymringsmeldinger knyttet direkte til massetap fra rotorblader som inneholder hormonforstyrrende- og andre giftige stoffer (BPA, epoxy, microplast ol)(*1)» 

Etter diskusjon om hvorvidt KNBF bør være skeptisk eller på generelt grunnlag være imot havvind, ble forslaget enstemmig vedtatt med noen justeringer.»

(*1) Fra studie «Rain Erosion Maps for Wind Turbines Based on Geographical Locations: A Case Study in Ireland and Britain ved University of Strathclyde, januar 2021» i artikkel av   Ragnhild Sandøy, Motvind Norge

Skal vi båtfolk bry oss om vindmøller på land og til havs?

Ja mener KNBF, men finner det riktig å begrense sine meninger til å gjelde der fritidsbåtfolket ferdes. Naturen er vårt største privilegium vi har i Norge. Det er her vi fyller opp vår mentale verktøykasse til å handtere hverdagens utfordringer.

Det er allerede kommet opp så vidt mange vindmølleparker at vi ser hvor stort inngrep dette er i naturen. Dersom dette skal få utvikle seg til å omfatte sjøområder hvor båtfolk ferdes, kan det bety et fatalt inngrep i vår følsomme natur – som det blir stadig mindre av.

Energiproduksjon har mange sider og fasetter. Det kommer ofte an på hvilke briller man har på seg. Her er utfordringene belyst med fritidsbåtbrukeren sine briller på. Uansett blir det viktigere og viktigere å ta vare på naturen og verne om de friluftsområdene vi har. Med dagens teknologiske utvikling er det sannsynlig at det vil komme nye måter å produsere energi på i nær fremtid. Da kan vi angre på de «ugjenkallelige» naturinngrep vi har gjort.

Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn mange  andre steder i Europa. Av denne grunn har flytende havvind størst potensiale.  All kommersiell havvind er bunnfast per i dag. Bunnfast havvind kan i dag  bygges ned til ca 60 meter. Det er etter hvert kommet en del prosjekter for  flytende havvind, men foreløpig er dette kun testprosjekter hvor teknologi og  kostnader er nøkkelfaktorer. Drift- og vedlikeholdskostnader er vesentlig  høyere til havs enn på land. Fordelen er at det er mye enklere å tilbakeføre  området til naturen enn det vil være på et landbasert anlegg.