KNBF søker om 3,3 millioner i momskompensasjon

KNBF søker, på vegne av 61 medlemsforeninger og KNBF, om 3,3 millioner i momskompensasjon for 2022. Vi håper på ingen avkortning i år som i fjor. Båtforbundet regner med å formidle ca. 3,1 millioner til medlemsforeninger.

Frivillige organisasjoner har anledning til å søke momskompensasjon for de merutgifter de har blitt påført som følge av innføring av moms på en del varer og tjenester. Lotteri- og Stiftelsestilsynet, som administrerer ordningen på vegne av Kulturdepartementet, følger justert forskrift for momskompensasjon av 1.1.2019. Det betyr blant annet at lokalledd (medlemsforeninger) må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke.

Søknaden skal utformes etter spesielle regler. Blant annet er investeringer i bryggeanlegg og molo dessverre unntatt ordningen, men allmennyttige kostnader er kompensasjonsberettiget. Ordningen tilføres midler fra Kulturdepartementet via statsbudsjettet og potten er i 2022 oppe i 1,75 milliarder. I fjor var samlet søknadssum 1,7 milliarder. Vi håper man unngår avkortning også i 2022 (dvs. at det er bevilget nok midler via statsbudsjettet).

Les mer om hvordan du kan få moms-kompensasjon gjennom medlemskap i Båtforbundet (KNBF)

KNBF fellessøknad

KNBF har nå sendt sin samlede søknad for 61 medlemsforeninger og KNBF. Vi kan oppsummere følgende:

  • Samlet søknadssum:                                              3,3 millioner (3,1 i fjor)
  • Forventet kompensasjon etter avkortning*:        2,5 millioner (1,9 i fjor)
  • Antall medlemsforeninger som har søkt:            61 (69 i fjor)

*Det er lagt inn et anslag på 0 % avkortning i dette tallet for å gi en antydning om hvilke beløp vi kan forvente utbetalt.

Dokumentert modell

KNBF søker etter dokumentert modell. Det var dessverre nødvendig å gå over fra Forenklet modell til Dokumentert modell fra 2021. Dette skyldes endringer i momsforskriften pr. 1.1.2019, der fritidsbåten anses for å være av «privatøkonomisk karakter» og at kostnader knyttet til denne ikke skal gi momskompensasjon. Det er derfor avgjørende å kunne skille båtforeningens kostnader knyttet til selve båtholdet og mer allmennyttige kostnader (som gir momskompensasjon). Sentralt i dokumentert modell står den såkalte transaksjonslisten.

Utbetaling

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har som plan å saksbehandle alle søknader løpende utover høsten. Utbetaling forventes å skje 15. desember 2022.

Du kan lese mer om momskompensasjon her:       

https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/

Har du spørsmål om momskompensasjon, kan du sende en epost til post@knbf.no

DIN BÅTFORENING FÅR UNIKE FORDELER SOM MEDLEM