Vindturbiner til besvær

Følelser rundt vindmøller er turbulente både til lands og til vanns. Båtforbundet tar ikke stilling til de økonomiske aspekter ved såkalt havvind, men legger til grunn at de må utvise bærekraft i forhold til andre energimodeller.

Diskusjonen rundt økonomi må vi overlate vi til andre. Spørsmålet blir da vurderingen av konsekvenser rundt havvind i forhold til miljø og ferdsel. 

Temaet ble behandlet på siste Båtting i Bergen tidligere i år hvor man vedtok en enstemmig resolusjon:

«KNBF er på generelt grunnlag skeptisk til vindturbiner i kystnære farvann både til lands og til havs. Naturmiljø og friluftsområder på sjø og land vil få større betydning for folkehelsen og deri fritidsbåtlivet i tiden fremover.

Konsekvensutredning (KU) må utføres før søknad om konsesjon blir saksbehandlet og gjort vedtak om. 

Vindturbiner til havs vil utvilsomt påvirke fritidsbåtlivet, avhengig av lokalisering og avstand fra land. Sjøsikkerheten vil være truet i mange områder, og det samme gjelder ulemper for fuglelivet, marine pattedyr, fiske og sjøfart generelt. Det er også framkommet bekymringsmeldinger knyttet direkte til massetap fra rotorblader som inneholder hormonforstyrrende- og andre giftige stoffer (BPA, epoxy, microplast ol).

Båtforbundets engasjement i forhold til havvind er derfor primært basert på miljø og natur. Havvind gir konsekvenser i forhold til ferdsel så vel som det marinbiologiske hvor støy og kan være en faktor. 

Båttinget holdt også fokus på «ugjenkallelige naturinngrep» og at naturen er følsom, dette gjelder selvfølgelig og langs kystlinjen.

Derfor krever Båtforbundet at det ved ethvert havvindprosjekt gjennomføres uavhengig konsekvensutredning FØR søknad om konsesjon blir saksbehandlet.

Båtforbundet er derfor ikke udelt negative til havvind, men vi har et samfunnsansvar i forhold til bærekraftig utvikling og båtfolkets interesser.

Vi vil etterprøve at ting skjer ordentlig og på naturens premisser, spesielt i kystnære omgivelser.