KNBF Fortjenestenål

KNBF innstiftet æresbevisningen KNBF Fortjenestenål den 23. april 1983. Hensikten er å kunne hedre trofaste tjenere. Det utdeles om lag 7 nåler årlig blant våre ca. 390 medlemsforeninger. Siden 1984 er det delt ut i alt 261 nåler. Alle medlemsforeninger kan foreslå kandidater. KNBF bekoster både nål og diplom.

KNBF Fortjenestenål
Utmerkelsen består av en nål i gulldouble med KNBFs emblem til å feste på jakkeslaget, samt et flott diplom (som kan rammes inn for virkelig å gjøre en overrekkelse til noe ekstra). Denne æresbevisningen kan gis til alle som har gjort en lang å tro tjeneste for båtforeningen og/eller KNBF. Fra statuttenes § 2 siterer vi;

  • «KNBF`s Fortjenestenål kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen.»

Om en medlemsforening ønsker å anmode om tildeling av fortjenestenål, sendes denne til KNBF sitt sekretariat vedlagt en begrunnelse for forslaget. Anmodninger sendes til post@knbf.no . Saksbehandler er Endre Solvang, men det er generalsekretæren som godkjenner tildelinger.

Har båtforeningen kandidater?
Båtlivet er nå inne i en rolig fase og organisasjonslivet er mer aktivt. Mange båter står på land, og foreningens sosiale liv blomstrer. Dette er en fin periode til å tenke over hvem som bør hedres i foreningen. De årlige arrangementene, så som styremøter, medlemsmøter, årsfester og årsmøter er fine anledninger til å hedre de som har bidratt litt ekstra til fellesskapets beste.

Om din båtforening har kandidater til KNBF Fortjenestenål, så står fremgangsmåten beskrevet i statuttene nedenfor. Har dere spørsmål om ordningen kan disse rettes til post@knbf.no .

STATUTTER

FOR TILDELING AV
KONGELIG NORSK BÅTFORBUND`s  FORTJENESTENÅL

§ 1
Kongelig Norsk Båtforbund`s Fortjenestenål er innstiftet 24. april 1983. Nålen er i gulldouble med Båtforbundets emblem i relieff, utformet som en nål til å feste på jakkeslag.

Fortjenestenålen har lavere grad enn Kongelig Norsk Båtforbund`s Hederstegn. Fortjenestenålen tildeles mottakeren til odel og eie.

§ 2
KNBF`s Fortjenestenål kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen.

§ 3
Det gis ingen begrensninger i hvem som kan fremme forslag på kandidater til Fortjenestenålen, men det er et krav at forslaget skal være velbegrunnet, med særlig vekt på forutsetningene i § 2. I tvilstilfeller forelegges forslaget for Arbeidsutvalget.

Tildeling skjer ved at det fremsendes forslag til Generalsekretæren på kandidat.

Forslag fra personlige medlemmer eller enkeltpersoner vurderes og avgjøres av Arbeidsutvalget. Generalsekretæren informerer respektiv region om foretatt tildelinger.

Dersom Fortjenestenålen foreslås tildelt Båtforbundets tillitsvalgte eller ansatte, foretas også vurderingen og avgjørelsen av Arbeidsutvalget.

Foreningsmedlemmer fremmer forslag gjennom egen forening som videresender til Generalsekretæren for vurdering og avgjørelse.

Tildeling av Fortjenestenålen skal ledsages av et diplom som normalt skal underskrives av Presidenten og paraferes av Generalsekretæren.

§ 4
Overrekkelser skal fortrinnsvis gjøres ved en festlig anledning, f eks på års- eller medlemsmøter. Overrekker kan være Generalsekretæren, medlem av Båtforbundets styre, representant fra Regionstyret eller foreningens formann. Andre overrekkere kan benyttes dersom situasjonen gjør dette mer naturlig. KNBF dekker utgifter til innkjøp og forsendelse av Fortjenestenålen.

§ 5
Endringen i statuttene er godkjent av Båtforbundets styre 12. mai 2001 og iverksettes fra 1. juli samme år.

oooooOooooo

Tekst:   Endre Solvang/KNBF