FARLIG AVFALL

På båttur i vår følsomme natur

Vis hensyn og bruk sunn fornuft. Allemannsretten sikrer oss tilgang til våre naturområder.
Forvalt denne naturarven aktsomt og hensynsfullt. Hvordan vil du møte sjøen, strandsonen
og gjestehavna når du skal ut å nyte sjølivets
gleder? … og husk:

• Pump ikke oljeholdig bunnvann på sjøen. Oljesugepute i bunnen av båten løser det problemet.
• Kast aldri avfall fra deg i naturen.
• Godt vedlikehold på motor reduserer utslipp og miljøskader.

KNBF ER NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE INTERESSE- ORGANISASJON FOR BÅTFOLK. VI ER OPPTATT AV MILJØ.

Miljøarbeid i båthavna

Oppsamlingsplass for farlig avfall krever miljøbod og dokumentasjon ved innlevering til miljøstasjon.

• Farlig avfall skal ha låst inngjerding.
• Farlig avfall må leveres minst en gang per år til godkjent miljøstasjon.
• Spyleplass med oppsamlingsinnretning.
• Beredskapsplan ved forurensning (oljesøl og lignende).
• Miljøansvarlig i båtforeningen.

Ta vare på miljøet under båtpussen.

Båtpussen – gir mye farlig avfall Båtpussen er en viktig del av båtlivets gleder og utfordringer. Produkter som brukes til stell og vedlikehold av båt kan inneholde miljøgifter som kan ha skadelige effekter på livet i sjøen. Velg miljømerkede produkter der det er mulig.

Legg dekkeplast under båten før skraping/
pussing og rengjøring.
• Bruk briller, maske og arbeidshansker.
• Unngå innånding, hud- og øyekontakt.
• Våtpussing anbefales – eller bruk verktøy
som er tilknyttet industristøvsuger.
• Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt
materiale, skal leveres mottak for farlig avfall.
• Samle tilsølte kluter og lignende i brannsikkert avfallsspann.

EKSEMPEL på farlig avfall

• Søl av motorolje og dieselolje.
• Brukte oljer.
• Brukte batterier.
• Rester av maling og løsemidler.
• Pussefiller, koster og forurenset emballasje.
• Avfall og støv fra fjerning av bunnstoff.
• Asbest
.

Bruk av OLJEPUTE forhindrer at du pumper oljeholdig bunnvann på sjøen

Ta miljøet på alvor

Miljø for båtfolket
KNBF arbeider etter mottoet ”For et bedre båtliv”. En viktig del av et bedre båtliv er et miljøvennlig båtliv. Miljøproblemene vil koste mangedobbelt i fremtiden om vi ikke gjør noe nå – dette er også båtfolkets ansvar. KNBF har gitt ut en egen miljøveileder hvor du finner mer miljøinformasjon for

Farlig avfall
Vår miljøfiende nummer en er farlig avfall på avveie. Dette kan medføre alvorlig forurensning og kan være til stor skade for dyr og mennesker, samt livet i havet. Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning.

Link til pdf: https://www.knbf.no/wp-content/uploads/2022/12/Farlig-avfall-folder.pdf