Oslo Motorbåtforening skal utraderes

Oslo Motorbåtforening (OM1911) har over lang tid investert i og bygget opp fasiliteter som muliggjør virksomheten, som klubbhus, administrative lokaler og serviceområde innerst i Bestumkilen. Gjennom områderegulering for Skøyen vil Byrådet utradere hele foreningen, uten at det er funnet erstatningsplasser.

«De forskjellige planforslagene som har vært lansert har ikke hensyntatt eller kommentert forholdene til OM1911. Det gjør heller ikke den versjonen som nå ligger til behandling i bystyret», skriver advokat Peter Vagle i et brev til Byutviklingsutvalget (9.06.1923). Han representere Oslo Motorbåtforening (OM1911). Advokaten påpeker:

«Kommunens atferd gir et klart signal om at kommunen ikke vil svare på foreningens henvendelser. Dette er i strid med grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper, reglene om medvirkning i plan og bygningsloven». 

Advokaten viser til Byutviklingsutvalget befaring den 6. juni 2023, der utvalget:

  • «valgte å unnlate å befare sjøfronten der foreningens lokaler befinner seg, og dessuten
  • avviste ethvert forsøkt fra foreningen på å komme til orde»

Advokaten påpeker at det ikke uten videre er klart at kommunen har rett til å fjerne foreningen fra området, i hvert fall ikke uten ekspropriasjon. Dette vil Oslo Motorbåtforening komme tilbake til, om det skulle bli nødvendig. Foreningen mener uansett at planforslaget slik det foreligger også må ta hensyn til foreningens særskilte posisjon. Dette innebærer som et minimum at kommunen, på samme måte som man har sikret båtopplag og båtplasser i sjøen, også må sikre foreningens særlige rett til fortsatt drift i området.

Den totale taushet om foreningens anlegg og interesser, og det fullstendige fraværet av svar på foreningens henvendelser gir dessverre grunn til å frykte at kommunen allerede har solgt seg ut til utbyggerinteressene, med disse interessers krav til maksimal utnyttelse. Foreningen håper dette ikke er tilfelle.

«Det vil være særdeles kortsiktig å ofre den enestående muligheten man nå har til å etablere et nytt og attraktivt område som bygger videre på den særlige maritime kulturen som er etablert i området, for maksimal tomtesalgsprofitt», skriver advokat Peter Vagle.

Les brevet fra advokat Peter Vagle her: