Byrådspartiene AP, MDG og SV vil ødelegge hovedstads maritime miljø

Trond Ramstad er leder for Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden. Han har deltatt i en rekke møter med politikere i Oslo, uten å ha blitt hørt av Byrådspartiene AP, MDG og SV. Her fra Folkemøtet i Skøyen Kirke den 13. juni, arrangert av Ullern bydel. Foto: Christian Sømme

Det er oppsiktsvekkende at Byrådet nå går inn for en arealbruk som er i strid med sentrale intensjoner bak planarbeidet for Skøyen, og som er frarådet i Bymiljøetatens kvalitetssikrede konseptvalgutredning for erstatning av båt- og opplagsplasser i Bestumkilen.

Dette påpeker advokat Christian Bugge i et brev til Oslo kommune (14.06.23) om områdereguleringen for Skøyen, på vegne av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF):

  • KNBF fastholder at det ikke lovlig kan vedtas en reguleringsplan som omfatter Bestumkilen, før forholdene knyttet til hovedstadens maritime miljø er blitt forsvarlig vurdert og håndtert. Bestumkilen bes igjen tatt ut av planen og undergitt særskilt behandling.

Etter KNBFs syn er det ikke planfaglige hindre for å ta ut Bestumkilen av planen. Alternativt bes bystyret avvente behandlingen av områdereguleringsplanen til de nødvendige utredningene og avveiningene rundt Bestumkilen er gjort. KNBF kan en ikke se at bystyret har andre alternativer enn disse to. Et planvedtak på det grunnlaget som nå foreligger, vil være ugyldig.

I brevet fra advokaten gjennomgås problemstillinger som er kommet i fokus gjennom Byrådets saksfremlegg til bystyret. I saksfremlegget skriver byrådet at kommunen vil arbeide videre med en løsning hvor 1500 opplagsplassene på land erstattes med plasser i en boblehavn. Dette omtales i Bymiljøetatens konseptvalgutredning fra 2019 («KVU») som «0+ alternativet».

Dette er rettslig uholdbart

Advokat Christian Bugge påpeker: «Når byrådet går inn for 0+ alternativet ser byrådet dermed bort fra anbefalingen i KVU. Dette er rettslig uholdbart, av følgende grunner: Det følger av KVU at 0+ alternativet ikke vil oppfylle det som har vært intensjonen, både planfaglig og politisk, om at opplagsplassene i Bestumkilen skal erstattes. Alternativet oppfyller ikke de målene og kravene som har vært definert og som KVU er basert på».

  • Løsningen strider også mot byrådserklæringen, tidligere planer og politiske løfter.

KNBFs oppfatning er at 0+ alternativet er helt urealistisk, uforsvarlig, og at videre arbeid med dette må stanses.

KNBF mener byrådets intensjon om å gjennomføre et «0+ alternativ» er i strid med kravene til forsvarlig saksutredning og reglene om medvirkning og avveining av interesser i plansaker, jf. blant annet forvaltningsloven § 17 og plan- og bygningsloven kapittel 3 og 5. Et vedtak i bystyret som følger byrådets saksfremlegg, vil derfor være ugyldig.

Dette er ikke forsvarlig

Byrådets saksfremlegg har ikke tatt hensyn til, eller omtalt, en omfattende rapport fra Norboat, bransjeorganisasjonen for båtforhandlere i Norge. Rapporten beskriver en rekke grunner til at det ikke er forsvarlig å ha alle hovedstadens fritidsbåter i boblehavner.

For at politikerne skal kunne ta stilling til hvor erstatningsplassene for båtopplaget skal etableres, er rapportens innhold høyst sentral. Det er etter KNBFs syn en alvorlig mangel ved saksfremlegget at bystyret ikke blir gitt opplysninger om konsekvensene ved en boblehavn «løsning».

Omtalt er også KNBFs tidligere brev av 1. mars 2023 til Oslo kommune hvor det blir bedt om at reguleringsbestemmelsene § 11.10 skjerpes. Et brev som fremdeles ikke er besvart. KNBF mener at for rammetillatelsen må det kreves at båtopplaget og småbåtplasser ikke bare skal være sikret flyttet, men også faktisk være flyttet (fysisk og rettslig). Rekkefølgebestemmelsen må dermed blir klargjort ytterligere, med erstatningsplasser på land i Oslo.

Dette inkluderer også Oslo Motorbåtforening (OM1911) sine anlegg på land i Bestumkilen. Kommunen må dessuten sørge for at slipp og verksteder som i dag befinner seg på området, gis mulighet for reetablering.

I brevet vises også til brev fra Oslo Motorbåtforening av 9. juni 2023, ved advokat Peter Vagle, hvor blant annet følgende er tatt opp:

Den totale tausheten

  • Den totale taushet når det gjelder Oslo Motorbåtforening sine anlegg og interesser, og det fullstendige fraværet av svar på foreningens henvendelser gir dessverre grunn til å frykte at kommunen allerede har solgt seg ut til utbyggerinteressene, med disse interessers krav til maksimal utnyttelse. OM1911 håper dette ikke er tilfelle.
  • Det vil være særdeles kortsiktig å ofre den enestående muligheten man nå har til å etablere et nytt og attraktivt område som bygger videre på den særlige maritime kulturen som er etablert i Bestumkilen, for maksimal tomtesalgsprofitt.

 «Varsel om Søksmål», fra KNBF (1. mars 2023) eller fra OM1911 (31.mars 2023) er fortsatt ikke besvart av kommunen, eller kommentert av politikerne på Rådhuset fra AP, MDG og SV. 

Dette gjøres til tross for at to advokatfirma i detalj har redegjort nøye for en rekke lovbrudd. Man skulle tro at det ikke var mulig for et byråd bevisst å legge opp til å få gjennomført bystyrevedtak som medfører lovbrudd av en kommune. Advokat Peter Vagle påpeker:

  • «Kommunens atferd gir et klart signal om at kommunen ikke vil svare på foreningens henvendelser. Dette er i strid med grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper, reglene om medvirkning i plan og bygningsloven. Det er også i strid med bestemmelsene i Kontrollutvalgets sak 53/23, jf. Kommunerevisjonens rapport 9/2023».
  • Les brevet fra advokatfirmaet Dalan, ved advokat Christian Bugge her.
  • Les brevet fra advokatfirmaet Glittertind, ved advokat Peter Vagle her.
  • Les rapporten fra Norboat, bransjeorganisasjonen for båtforhandlere i Norge. Se her
Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.