Fritidsbåtliv i Oslo: Byrådet og Båtforbundet (KNBF) møttes for å diskutere sentrale utfordringer

BILDE: Fra venstre Harald Helgheim – styremedlem Båtforbundet (KNBF) reg Øst, Magne Elvik – visepresident Båtforbundet (KNBF), Stig Hvide Smith – Generalsektretær Båtforbundet (KNBF), Trond Ramstad leder Frognerkilen Båtforening.

Deltakere fra Oslo kommune og KNBF samlet for å adressere viktige temaer i forbindelse med båtliv i Oslo.

I et nylig avholdt møte mellom representanter fra Oslo kommune og Båtforbundet (KNBF) ble det tatt opp en rekke viktige saker knyttet til fritidsbåtlivet i Oslo. Det er et sterkt ønske om samarbeid for å finne løsninger som gagner både båtlivet og miljøet.

Etterspørsel etter planer for bedre båtliv

Representanter fra Båtforbundet (KNBF)* presenterte tre sentrale planer de ønsket Oslo kommune skulle ta i betraktning: En overordnet plan for fritidsbåtliv, ideelle frivillige båthavner med tilstrekkelig opplagsplass, og en plan for det maritime kystlivet i Oslo. Disse planene ble fremhevet som nøkkelen til å forbedre fritidstilivet for Oslos befolkning.

* Representatner fra KNBF: Magne Elvik, Visepresident Båtforbundet (KNBF), Trond Ramstad, leder Frognerkilen Båtforening, Harald Helgheim, Styremedlem KNBF Region Øst, Anne Haabeth Rygg, konsulent Båtforbundet (KNBF), Stig Hvide Smith, Generalsekretær Båtforbundet (KNBF)

Bestumkilen-situasjonen og behov for samarbeid

Diskusjonen rundt situasjonen i Bestumkilen ble nøye gjennomgått etter det forrige byrådets avgang. Byrådsleder Lae Solberg uttrykte vilje fra Byrådets side til å finne løsninger og muligheter. Trond Ramstad beskrev situasjonen i Småbåtutvalget i Oslo kommune, og begge parter ga uttrykk for behovet for samarbeid og god prosess fremover.

Det fremkom synspunkter rundt foreliggende KVU (Konseptvalgutredning), hvor det gamle byrådets innstilling 0+ ikke eksisterer.  Det er behov for bedre kartlegging av fysiske muligheter for så vel båtplasser som opplag i Oslo.

Kartlegging av båtplasser og opplagsmuligheter i Oslo

En av de sentrale temaene var behovet for en grundig kartlegging av tilgjengelige båtplasser og opplagsmuligheter i Oslo. Dette ble spesielt fremhevet av Byråd for Byutvikling James Stove Lorentzen, som mente at det måtte søkes etter løsninger som gikk utover eksisterende planer og utredninger.

Septiktømming: En viktig miljømessig utfordring

Byråd for miljø og samferdsel Marit Kristine Vea tok opp problematikken rundt mangelen på tømmestasjoner for båter i Oslo. KNBF overleverte en rapport fra Sverige som viste utfordringene etter innføringen av et tømmeforbud i 2015 hvor man ikke har fått tømmestasjoner til å fungere tilfredsstillende. Det ble påpekt at etablering av mindre, lokale enheter i Finland har vært en suksess, og behovet for kommunal handling ble understreket. Stig Hvide Smith fra Båtforbundet poengterte også at slikt er kommunenes ansvar iht til Kommuneloven.

Båtforbundet (KNBF) ga også en kort innføring av eksisterende funksjoner i småbåter, og ga uttrykk for at båtforeningene vil bli med på å ta ansvar så sant kommunene besørger infrastruktur videre fra bryggene/pumpestasjonene.

Hvide Smith vektla at det å innføre forskrift eller lov før tømmemulighetene er på plass ville bli meget uheldig og virke ikke bare kriminaliserende, men og frustrerende for båtfolket når tømmemuligheter ikke er tilstrekkelig til stede.

Samarbeid for fremtidige løsninger

Møtet avsluttet med enighet om å samarbeide tett for å finne fremtidige løsninger. Både Båtforbundet (KNBF) og Småbåtutvalget skal inkluderes i arbeidet, og det står snart klart for valg av nye medlemmer til Småbåtutvalget. Det ble uttrykt at Båtforbundet (KNBF) er klare til å bidra med ekspertise og støtte for å møte de kommende utfordringene.

Det var tydelig at begge parter er engasjert i å finne bærekraftige løsninger for å forbedre båtlivet i Oslo samtidig som de tar vare på miljøet. Møtet representerte en start på en konstruktiv dialog mellom kommunen, båtforeningene og båtfolket, og det vil bli spennende å se hvilke tiltak som kommer ut av dette samarbeidet i tiden som kommer.

Kilde: Rapport fra møtet med Byrådsleder i Oslo kommune, datert 20.11.23