Tømming av septiktanker i Sverige: Erfaringer fra lovpålegget om utslipp av toalettavfall

Bilde: Båtens Verden

I lys av miljøbekymringer i Østersjøen gjennomgikk Sverige betydelige endringer når det gjelder håndtering av toalettavfall fra båter. Innført i 2015, hadde en lov som hadde som mål å redusere utslipp av nitrogen og fosfor til Østersjøen, spesifikke reguleringer for toalettavfall fra fritidsbåter. 23. oktober forespurte Båtforbundet (KNBF) den Svenska Båtunion om sine erfaringer knyttet til sin håndtering.

Implementering av politikken og umiddelbare effekter

I starten dekket tilskudd opptil 50% av investeringskostnadene for å etablere tømmestasjoner over hele Sverige mellom 2010 og 2014. Imidlertid forsvant denne økonomiske støtten da den nasjonale loven trådte i kraft i 2015.

Loven gjorde unntak for eldre båter uten septiksystemer. Samtidig forbød den tømming av septiktanker for båter utstyrt med slike systemer, og påla alle havner som benyttes av fritidsbåter å tilby tilgjengelige tømmestasjoner uten ekstra avgifter.

Utfordringer og smutthull

Mens intensjonen var god, møtte den praktiske gjennomføringen motstand blant båteiere. Mange stilte spørsmål ved behovet for å betale for avfallshåndtering, spesielt når deres bidrag virket minimalt.

Problemer oppsto raskt. Rapporteringssystemer som «Hamnkarten» tillot båteiere å påpeke manglende fasiliteter, men loven hadde begrensninger. Vedlikehold og service av disse stasjonene var mangelfull på grunn av mangel på finansiering. De fleste havner slet uten tilstrekkelig økonomisk støtte, noe som førte til dårlig vedlikehold.

Lovendringer og pågående utfordringer

I mai 2023 integrerte Sverige EU-direktiv 2019/883 i sine lover, med ansvarsoverføring fra et føderalt organ til lokale kommuner. Denne endringen åpnet også for innføring av avgifter for tømmestasjoner.

Svensk Båtunion rapporterer om forbedret tilsyn og innføring av bøter for forsømmelse i vedlikehold. Likevel er det en vedvarende sosial motvilje mot å betale for avfallshåndtering. Men det er en økende aksept for at en symbolsk avgift for en funksjonell service kan være rimelig.

Anbefalinger for Effektiv Avfallshåndtering fra Fritidsbåter

Svensk Båtunion fremmet flere anbefalinger angående avfallshåndtering fra fritidsbåter. Disse anbefalingene, formulert som et svar på lovpålegget om tømming av fritidsbåters avfall, retter seg mot en mer realistisk tilnærming for å redusere miljøpåvirkningen i vannområder.

En kritisk anbefaling er behovet for å samle nøyaktig data om hvor mange fritidsbåter som faktisk trenger tømming. Statistikk fra 2016 avslørte at bare 12% av Sveriges fritidsbåter har installert toalett om bord, og denne informasjonen vil være avgjørende for å formulere mer målrettede tiltak.

Videre advarer unionen mot å innføre lovpålagte krav om tømming uten å ha solid belegg for at dette alene vil redusere overgjødslingen i norske farvann. I stedet foreslår de en grundig analyse av fritidsbåtenes bevegelser i disse farvannene for å bedre forstå behovet og effekten av ulike tiltak.

En anbefaling er å vurdere en modell som den som praktiseres i Finland. Her administreres gratis tømming og vedlikehold av en felles kommunal organisasjon kalt «Hold Skjærgården ren». Dette peker på ideen om å samle ressurser for å håndtere avfall på en kollektiv og bærekraftig måte.

Svensk Båtunion oppfordrer også til erfaringsdeling ved å anbefale besøk til Finland for å lære av deres vellykkede praksiser på dette området. Disse anbefalingene gir et innblikk i nødvendigheten av å samarbeide, samle data og lære av vellykkede modeller for å skape en effektiv og bærekraftig avfallshåndtering fra fritidsbåter.

Båtforbundets innstilling

Båtforbundet støtter den finske modellen og understreker kommunenes ansvar i å legge til rette for tømmingsinfrastruktur. Dette fokuset på kommunene som sentrale aktører i å koordinere og sikre effektive tømmefasiliteter reflekterer behovet for en samlet innsats for å håndtere avfall fra fritidsbåter på en bærekraftig måte. Denne tilnærmingen legger vekt på samarbeid mellom myndigheter og interessenter for å oppnå et optimalt avfallshåndteringssystem.