KNBF formidler 3,1 millioner i momskompensasjon

KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at vi for 2023 mottar momskompensasjon på 3.090.783 for 68 medlemsforeninger. Også i år unngikk samtlige søknader avkortning i søknadsbeløp, da det ble bevilget 430 millioner ekstra over statsbudsjettet primo desember. Årets tildeling var fjerde gang forbundet benyttet den langt mer arbeidskrevende «dokumentert modell». Overgang til denne modell ble vurdert som nødvendig fordi «Forskrift for momskompensasjon» ble innskjerpet pr. 1.1.2019. Generalsekretær Stig Hvide Smith mener at KNBF nok en gang har bevist sin nytteverdi for medlemsforeningene ved at vi har fått tildelt mer momskompensasjon enn fjoråret (kr. 2.461.281). I gjennomsnitt mottok hver medlemsforening som søkte momskompensasjon med kr. 39.949.

Om ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Det er over statsbudsjettet bevilget 2,45 milliarder i 2023 til 23.000 frivillige organisasjoner (800 flere enn i 2022). Om lag 10 % har søkt refusjon etter dokumentert modell – resten har brukt forenklet modell. KNBF benytter dokumentert modell. Det er en betydelig urettferdighet i at seilforeninger tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) mottar kompensasjon etter såkalt «Forenklet modell», mens KNBF med underledd er nødt til å søke etter «Dokumentert modell».

Ingen avkortning

Gledelig er det at det er tildelt nok midler over statsbudsjettet med 2,45 milliarder for 2023, dog etter en ekstrabevilgning på 430 millioner primo desember, slik at man unngår avkortning også i år.

Intet administrasjonstilskudd

Sentralleddet (KNBF) har anledning til å ta inntil 1 % administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging av søknadsprosessen og videreformidling til lokalledd. KNBF overfører imidlertid kompensasjonsbeløp uavkortet til medlemsforeningene.

Utbetaling

KNBF overfører momskompensasjon til alle medlemsforeninger fortløpende i romjulen.

Endringer i forskrift for momskompensasjon av 1.1.2019 som er verdt å merke seg

 

  • Pliktig registrering i Frivilligregisteret for alle mottakere, også underledd.
  • Endring i beregningsmodell – betyr en omfordeling der små organisasjoner samla sett får litt mer, og store organisasjoner samla sett får litt mindre.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
  • Presisjon av at kompensasjon ikke skal komme privatøkonomiske-, offentlige- eller næringsinteresser til gode.
  • Det blir ikke gitt momskompensasjon til organisasjoner som er lukka, eller til virksomhet som kjem en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt blir regnet for å være kostnader av privat karakter.
  • Kostnader til utleie i eigen organisasjon skal trekkes fra søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon.

Har du spørsmål?

Spørsmål om momskompensasjon kan rettes til Endre Solvang på endre@knbf.no.