Alarmerende Resultater fra Oslofjordkonferansen: Fiskebestanden i Fare

Under den nylig avholdte Oslofjordkonferansen, arrangert av Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, og Sparebankstiftelsen DNB, ble det presentert bekymringsverdige forskningsresultater om tilstanden til fiskebestanden i Oslofjorden.

Over 350 deltakere fra en bred vifte av sektorer deltok i konferansen, som fant sted på Sentralen, Øvre Slottsgate, og belyste alvorlige miljøutfordringer. Båtforbundet, ved Stig Hvide Smith (Generalsektreær), Haagen Bach (IT-ansvarlig) og Nils Jacob Mortensen (styremedlem region øst), var selvfølgelig til stede for å vite mer om situasjonen i Oslofjorden.

Oslo, 18. mars 2024 – Oslofjordkonferansen var den største som noen gang har blitt holdt, og samlet i år over 350 deltakere fra diverse organisasjoner, kommuner, forskningsinstitusjoner, og representanter fra Stortinget for å diskutere fremtiden til Oslofjorden. Konferansen, som fant sted i Sentralen, Øvre Slottsgate, ble arrangert av Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, og Sparebankstiftelsen DNB.

En av de mest alarmerende avsløringene under konferansen var presentasjonen av forskningsresultater som peker på en bekymringsfull tilstand for fiskebestanden i Oslofjorden, spesielt den store torsken. Forskere fremhevet at en voksen torsk kan reprodusere over 30-35 småtorsk, men at bestanden nå er truet på grunn av økende forurensning.

Hovedårsakene til forurensningen ble identifisert som industriell aktivitet, kloakkutslipp, og avrenning fra landbruket i de store Østlandsområdene. Spesielt nitrogen- og fosfatutslipp ble nevnt som kritiske faktorer som bidrar til ødeleggelsen av det marine livet i fjorden.

Selv om utslipp fra fritidsbåter også ble nevnt, var det ikke et hovedfokus under konferansen, og ble kun nevnt i en bisetning.

Båtforbundet, ved Stig Hvide Smith og Nils J Mortensen, ble med i en podcast med Naturvernforbundet under konferansen. Her fikk vi anledning til å diskutere problematikken rundt septik-utslipp fra fritidsbåter, og understreket at uten tilstrekkelige tiltak for rensing av skadelige stoffer og etablering av mottaksstasjoner, vil et forbud være meningsløst.

Et annet diskusjonspunkt som vakte oppsikt, var tillatelsen til nitrogenutslipp fra Chemring Nobel, som ble nevnt av flere deltakere selv om det ikke var en del av den offisielle dagsordenen. Høyres stortingsrepresentant fra Asker, Kristina Hansen, lovte under politikerdebatten at saken ville bli tatt opp i relevante fora.

Oslofjordkonferansen 2024 har tydelig vist at det er et akutt behov for handling for å beskytte og bevare det rike marine livet i Oslofjorden. Med et så stort engasjement fra et bredt spekter av sektorer, er det håp om at konkrete tiltak vil bli implementert for å snu den negative utviklingen og sikre en bærekraftig fremtid for fjorden.

Båtforbundet understreker sin støtte til å sikre en bærekraftig fremtid for Oslofjorden, og vektlegger viktigheten av gode miljøvennlige løsninger.

Se mer og videoer fra konferansen her: https://www.oslofjorden.org/oslofjordkonferansen2024/