Båtforeningens ansvar

 • Skal ha en avfallsplan
 • Å legge til rette for at du kan ta miljøriktige valg
 • Oppsamlingsplass for farlig avfallog annet avfall – miljøbod
 • Farlig avfall skal være innelåst.
 • Pumpestasjon for septik, der dette er nødvendig
 • Beredskapsplan ved forurensning (oljesøl og lignende)
 • Miljøansvarlig i båtforeningen
 • Farlig avfall avhentes minst en gang per år og skal dokumenteres
 • Spyleplass bør ha avløp til oppsamlingskum

Båteierens ansvar

 • Følge båtforeningens reglement
 • Melde fra om utilstrekkelige miljørutiner
 • Sørge for oppsamling av bunnstoff /sliperester

Forurensingsloven

§27: Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

§28: Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen gjelder også skipsvrak, fl yvrak og andre liknende større gjenstander. Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.


Forurensningsforskriftens kapittel 20
er endret med virkning fra 3.10.13. En vesentlig endring er kravet til avfallsplaner. Ansvaret for oversikt over småbåthavner og ut arbeidelse av avfallsplaner, er nå overført kommunene.