Båtpussen

Båtpussen er en viktig del av båtlivets gleder og utfordringer. Produkter som brukes til stell og vedlikehold av båter som bunnstoff , vaske- og polermidler og lignende, kan inneholde miljøgifter som kan ha skadelige effekter på livet i sjøen. Regelmessig vedlike hold er i seg selv godt miljø arbeid og øker leve tiden på båten. Velg miljømerkede produkter når det er mulig. Da bidrar du til minst mulig belastning på miljø og helse.

Tips for båtpussen

 • Legg dekkeplast eller oppsamlingskar under båten før skraping/pussing og rengjøring.
 • Bruk briller, maske og arbeidshansker. Unngå innånding, hud – og øyekontakt.
 • Våtpussing anbefales eller bruk verktøy som er tilknyttet industristøvsuger.
 • Vasking og spyling bør skje på en plass hvor det er tilrettelagt for oppsamling av slam og partikler i spylevannet.
 • Tenk miljø – velg miljøvennlige produkter. Velg riktig produkt i forhold til det arbeidet som skal utføres og overflaten som skal behandles.
 • Bruk bunnstoff som er tilpasset hvor og hvor mye båten brukes.
 • Godt forarbeid reduserer forbruket av bunnstoff og dermed miljøbelastningen.
 • Påfør bunnstoff utendørs. Unngå søl.
 • Unngå røyking og bruk av åpen flamme.
 • Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt materiale, skal leveres mottak for farlig avfall.
 • Samle tilsølte kluter og lignende i brannsikkert avfallsspann.

BRUK STØVSUGER

Støvsuger kan være et godt hjelpe middel
til å samle opp malings avskrap og slipestøv. Bruk støvsuger som tåler fuktighet.

Tenk over

 • Hvilke bunnstoff er riktig i forhold til din båttype og bruk?
 • Hva gjør du med rester av løsemidler og løsemiddelholdige produkter?
 • Trenger du alle produktene du bruker?
 • Kan du velge mer miljøvennlige produkter?
 • Hvor blir slipestøv og spylerester av?