Farlig avfall
– det er fa’li det!

FARLIG AVFALL

er restprodukter som på avveie kan medføre alvorlig forurensning eller kan være til stor skade for dyr og mennesker, samt livet i havet.

DEFINISJON

Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på menneske eller dyr.

EKSEMPEL PÅ FARLIG AVFALL

I forbindelse med båtbruk og båtpleie er du i kontakt med mange typer av kategorien «farlig avfall».

  • Søl av motorolje, dieselolje
  • Brukte oljer
  • Brukte batterier
  • Rester av maling og løsemidler
  • Pussefiller, koster og emballasje med maling og løsemiddelrester
  • Avfall og støv fra fjerning av bunnsto
  • Asbest
  • Brukt elektrisk og elektronisk utstyr
  • Kvikksølvholdige produkter som termometer, brytere, reléer og lysstoffrør

DITT ANSVAR

Å sørge for at farlig avfall blir levert til godkjent mottak for farlig avfall. I mange kommuner finnes det ubetjente mottak, miljøstasjoner (på bensinstasjoner) hvor farlig avfall kan leveres. Eller man kan benytte det kommunale avfallsmottaket. Det varierer hvordan mottakstilbudet er organisert i forskjellige kommuner.

MILJØBOD I BÅTFORENINGEN

En del båtforeninger har miljøbod hvor båteiere kan levere sitt farlige avfall. I slike tilfeller må båtforeningen sørge for at farlig avfall blir levert videre til godkjent mottak.