Hvert år, 1. september, sender KNBF inn søknad om momskompensasjon for båtforeninger. Fristen for å melde inn søknad til KNBF er 15. juni.

KNBF søker etter såkalt dokumentert modell og sender en felles søknad og fordeler momskompensasjon til medlemsforeninger i slutten av desember. KNBF anbefaler alle foreninger å søke.

Hva kan du søke om momskompensasjon for?

– Drift, vedlikehold og fornyelse av klubbhus, utkikkshus og anlegg/bryggeanlegg som ikke har direkte med båtplassene å gjøre.

– Drift, vedlikehold og fornyelse av alle anlegg som er allment tilgjengelige eller nødvendige for drift av de allment tilgjengelige anleggene eller installasjonene.

På grunn av nye regler kan foreningene i år ikke søke om momskompensasjon for drift og vedlikehold av båtplasser og bryggeanlegg direkte knyttet kun til disse. Etter en endring i forskriften fra 1. januar 2019 ble disse å regne som en såkalt privatøkonomisk fordel. KNBF jobber for å endre på dette, men enn så lenge jobber vi etter den nye forskriften.

Alle medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen må fylle ut søknadsskjema og en mal for transaksjonsliste utarbeidet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. De må også ha godkjent og signert årsregnskap, årsmelding, revisjonsmelding og enkelte søkere må ha revisorrapport (se nedenfor).

Hvordan gjør dere det?
For å kunne fylle ut transaksjonslisten fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, må foreningen finne de postene i regnskapet som foreningen mener vil gi momskompensasjon ifølge de nevnte kriteriene. Regn ut hvor mange prosent av utgiften som dekkes av kriteriene for momskompensasjon.
Eksempel: Dersom hovedbryggen har fem utstikkere hvorav en er gjestebrygge, gir kun driftsutgiftene til hovedbrygge og gjestebrygge grunnlag for momskompensasjon. Har man et bilag for drift/vedlikehold av hele bryggeanlegget, må man regne ut hvor stor prosent av denne utgiften som dekker hoved- og gjestebrygge.

Frivillighet Norge, hvor KNBF er medlem, krever nå full momskompensasjon på varer og tjenester. Se video.

Sentralledd og lokalledd
Kulturdepartementet har stilt krav om at organisasjoner (lokalledd) som er med i ulike forbund (sentralledd), skal fremme sin søknad om momskompensasjon felles via sitt sentralledd. 

Ikke kompensasjon på investeringer
Frivillige organisasjoner får heller ikke momskompensasjon for investering i bygg, anlegg og eiendom for 2015 (det er ikke kommet noen nye signaler fra Kulturdepartementet enda). Begrunnelse for dette er at man ønsker å prioritere kompensasjon av moms på selve driften av en frivillig organisasjon. For båtforeninger betyr dette at investeringer i bryggeanlegg er unntatt momskompensasjon. Dette jobber KNBF for å endre på. På den annen side vil man få momskompensasjon for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for bryggeanlegg.

Revisorkrav
Medlemsforeninger med omsetning på mer enn fem millioner kroner må i 2017 ha offentlig godkjent revisor. Det betyr at valgte revisorer ikke godtas for disse. Dette kravet gjelder ikke foreninger med omsetning på inntil 5 millioner.

Mer informasjon? 
Les mer om søknadsmodellen KNBF bruker på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider. 

Har du spørsmål kan disse rettes til Endre Solvang. Telefon 954 90 900, epost: endre@knbf.no