Vi ivaretar dine interesser!

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåteiere og -brukere. KNBF har mer enn 390 medlemsforeninger og 43.000 medlemmer, inkludert personlige medlemmer.

Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser. KNBF er en sammenslutning av båtforeninger, båtklubber, lag og personlige tilsluttede medlemmer. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig , ideell og allmennyttig organisasjon. KNBF har denne organisering:

KNBF er også medlem av Frivillighet Norge, Nordiska Båtrådet og European Boating Association.

President, visepresident og finansleder er valgt av Båttinget, de øvrige styremedlemmene er valgt fra respektiv region for 2 år ad gangen. Sammen utgjør de forbundsstyret i KNBF. President, visepresident og finansleder utgjør arbeidsutvalget (AU).

Forbundsstyret møtes normalt 4 ganger pr. år, mens AU møtes ved behov. Selv om regionene er autonome, foregår det mye utveksling av informasjon mellom styremedlemmene i tillegg til at regionene rapporter hvordan situasjonen er i den enkelte region.

Forbundsstyret skal også trekke opp linjene for virksomheten mellom hvert møte samt overvåke forbundets økonomi.

KNBF har også nedsatt en rekke komiteer for å behandle spesielle områder og felter. Komiteene rapporterer til forbundsstyret ved hvert møte.