Prosjekt KNBF 2027 er KNBFs nye målstyringsverktøy for videre utvikling av forbundet.

Bakgrunn

KNBF har i 2021 vært gjennom omorganisering, opprydding samt utvikling av viktige systemer for forbundets drift. Spesielt trekkes frem etablering av ny webplattform, samt prosessarbeid for nytt medlemsregister. Nye tidsmessige lokaler sikrer gode arbeidsforhold for Sekretariatet. Samarbeidet med forsikringspartner Tryg går svært bra, selv om det fortsatt er betydelig potensiale innenfor utvikling av ordningen.  Beslutningen rundt skifte av samarbeidspartner synes å ha blitt en suksess, etter en noe trang fødsel. KNBF er nå «oppegående», klare for nye utfordringer og videre utvikling. Man ser behov for sterkere målstyring i KNBF, og Forbundsstyret vedtok derfor opprettelse av prosjektet «KNBF 2027», som målstyringsverktøy for videre utvikling av forbundet. Arbeidsgruppene skal ikke ha besluttende myndighet ut over evt. gitte mandater, men innstille overfor Forbundsstyret ved betydelige avgjørelser. Prosjekt «KNBF 2027» er et dynamisk prosjekt hvor gruppene fortløpende opprettes og nedlegges av Forbundsstyret, etter innstilling fra Sekretariatet. Sekretariatet har arbeidet videre med konseptet og fremmer nå fire satsingsseksjoner: 

Grønn sektor: Miljø

Gul sektor: Identitet 

Blå sektor: Ideell virksomhet 

Rød sektor: Virke

«KNBF 2027» skal bidra til å definere tiltaksmål, samt organisere disse. Forbundet har et meget kompetent medlemsapparat med mange dyktige frivillige. Ved å gripe fatt i disse håper man på å oppnå mer aktivitet med dertil hørende resultater. Det er ikke meningen at gruppene skal overta for eksisterende komiteer, men jobbe støttende i forhold til disse og til forbundets utvikling. Sekretariatet har fremmet ny organisasjonsplan, vedtatt av Forbundsstyret, som skal bistå frivillighetsapparatet med støtte fra en nyansatt prosjektassistent. Prosjektassistent ble ansatt  1. august 2022 og vil jobbe tett opp mot grupper og Sekretariat for å bistå  på best mulig måte.

Grønn sektor inneholder miljøtiltak som er svært viktige for fremtiden. Miljøaktualitet og behovet for å være fullt oppdatert, samt å delta i samfunnsdebatten på feltet er viktig. KNBF har en oppdatert og kompetent miljøkomite, som bidrar og støtter opp rundt arbeidet som utføres. Internasjonale føringer krever at vi er årvåkne, da miljøfokuset er svært sterkt innenfor området. Det kan oppleves som spesielt vanskelig i forhold til aktuelle miljøutfordringer, som eksempelvis CO2, elektrifisering, septik/avløpsvann, bunnstoff osv. KNBFs Sekretariat bistår miljøkomiteen med prosjektrettet arbeid i mulige temagrupper. 

Blå sektor inneholder en rekke ideelle og viktige tiltak for KNBF. Forbundsstyret ønsker seg mer satsing innen viktige områder, og foreslår følgende grupper: 

Gruppe Styringssystem: KNBF er av den oppfatning at organisasjonen trenger et oppegående styringssystem. KNBF Region Vest er allerede kommet godt i gang med dette arbeidet, og gruppen består av kompetente bidragsytere med erfaring innen området. 

Gruppe IT: Mye har skjedd innen IT-området, som definitivt ikke er statisk. På tross av nye systemer, ser vi at det kreves fortløpende nytenking, og ikke minst fasilitering. Anskaffelse er en ting, men å sette anskaffelsene i bruk krever også sitt. Målet er at hele KNBF skal bli mer oppdatert innen bruk av IT-systemer, og at brukerferdigheten økes. En kompetent gruppe innen IT er etablert og vil støtte forbundet med solid kompetanse og erfaring. 

Gruppe Båtlivsundersøkelse: Båtlivsundersøkelsen er et viktig bidrag til viten og utvikling innen båtlivet. KNBF er initiativtaker til denne viktige datainnsamlingen. En gruppe bestående av Arbeidsutvalg og Sekretariat skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av undersøkelsen. 

Gruppe Trygg Havn: Trygg havn er viktig for våre medlemsforeninger. Gruppe Trygg havn vil utvikle rutiner og systemer for trygge havner med fokus på sikkerhet, kontroll og havneutvikling. Trygg havn er ment som et kvalitetsstempel for forsvarlig havnedrift og ivaretakelse av medlemmenes interesser. 

Gruppe Sjøledninger og ankringsplasser: Båtforbundet (KNBF) har registrert at stadig flere naturhavner ødelegges av sjøledninger. Det er et overordnet mål for Båtforbundet (KNBF) å ivareta naturhavners egnethet som ankringsplasser.

Dette kan gjelde uthavner, fritidsbåthavner i skjærgårdsparker og andre innenskjærs farvann som tradisjonelt har vært avmerket som ankringsplasser i norske sjøkart. Båtforbundet vil engasjere seg i å beskytte naturhavner der utlegging av sjøledninger ikke tar hensyn til eksisterende ankringsplasser, samt arbeide for å reetablere allerede ødelagte havner. 

Båtforbundet har nedsatt en prosjektgruppe som skal kartlegge og anbefale tiltak som Båtforbundet (KNBF) kan stille seg bak.

Gruppe Obligatorisk Offentlig Båtregister: Det foreligger vedtak fra Forbundsstyret om støtte til utvikling av et offentlig obligatorisk båtregister. KNBF mener at dagens tilbud innen området ikke holder mål. Derfor ønsker vi at det offentlige tar ansvar og utvikler et register. Med dette vil man i fremtiden få bedre kontroll over bl.a. vrakbåter. Viktigst er kanskje sikkerhetsbetydningen i forhold til ulykker, tyverier og overtredelser, med mer. 

Rød sektor omhandler virksomhet med økonomisk bidrag til organisasjonens drift.

Gruppe Vervearbeid: KNBF har som eneste landsdekkende bruker- og interesseorganisasjon for båtfolket ca 46.000 medlemmer fordelt over 7 regioner og om lag 380 foreninger. Med dette tilhører KNBF en av de virkelig store interesseorganisasjonene i Norge. På tross av forbundets betydelige størrelse ser man at det ville være naturlig med flere medlemmer, og derfor er aktiv verving i fokus. Det er om lag en million fritidsfarkoster i Norge, og de fleste av brukerne bør være organisert gjennom KNBF for å oppnå medlemsfordeler og god båtpolitikk. 

Gruppe Båtførerbevis: I møte mellom KNBF Generalsekretær og Politidirektoratets øverste leder innen båtsektoren i mai 2021, synes også Politiet å være av den oppfatning at dagens ordning med tildeling av båtførerbevis uten praktisk prøve er utilstrekkelig og lite bærekraftig. Gruppe Båtførerbevis skal utarbeide en mulighetsstudie for praktisk utsjekk i forhold til båtførerprøven. Dette arbeidet vil bli fremlagt for – og drøftet med Sakkyndig Råd i Sjøfratsdirektoratet, hvor KNBF er deltaker. 

Gruppe Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag: : Erfaringene fra NMS i Trøndelag 2019 var en stor suksess, og det er enighet i Forbundsstyret om at NMS skal utvikles i alle regioner. KNBF har opprettet en gruppe for å utvikle NMS til et nasjonalt prosjekt. 

Gruppe Norske Sjø/Tryg (NS/T): Norske Sjø forsikringsordning eies av Båtforbundet. Ordningen utvikles fortløpende i samråd med Forbundsstyre, Sekretariat og forsikringspartner Tryg. Ordningen har som mål å være den beste forsikringsordning for båteiere. Dette krever forløpende utvikling og nært samarbeid med forsikringspartner. Gruppe Norske Sjø har til hensikt å være et forum for utvikling og kompetanse innen ordningen, for å sikre båteieres interesser på beste måte. 

Gruppe Besiktigelsesmann: KNBF ønsker å utvikle besiktigelsesmannsordningen, og det er opprettet en gruppe for dette arbeidet. Intensjonen er å forsterke ordningen og vurdere nye muligheter. 

Gruppe Jr. båt: Gruppe Jr. båt er tiltenkt to løp. Det ene er å kartlegge og vurdere utviklingen for mulig Jr. arbeid, den andre er å vurdere et konsept rundt en «KNBF Jolle». KNBF Jolla er tenkt som et sikkert tilbud til unge, og den skal være solid og egnet for opplæring. Samtidig skal jolla være slepevennlig og egnet til generelt bruk. Gruppe Jr. båt vil fremme forslag om egnet båt til formålet overfor KNBF Forbundsstyre. 

Gruppe Momskompensasjon: Gruppe MVA vil ha store utfordringer i forhold til dagens mva-situasjon for våre foreninger. KNBF Forbundsstyre mener at Lotteri- og Stiftelsestilsynet mistolker gjeldende føringer fra Stortinget, og at det må et betydelig arbeid til for å få presisert forskriften. Inntil dette er sortert, må man etter beste evne legge til rette for bedre fortolkning hos LST. Gruppe Momskompensasjon vil jobbe opp mot Tilsyn og Storting for å få utviklet en mer rettferdig forskrift. 

Gruppe Medlemsfordeler: Båtforbundet ser at medlemsfordeler blir stadig viktigere for medlemmene. Det blir stadig større bevissthet rundt medlemsfordeler, og Båtforbundet vil derfor utvikle disse videre. Medlemsfordelsgruppens mandat er å foreslå nye muligheter for Sekretariatet, samt å bistå med networking, forhandlinger og avtaleutvikling.

Politikk- og identitetsarbeidet blir stadig viktigere for KNBF. KNBF er en interesse- og brukerorganisasjon for båtfolk. Identitet rundt dette må være tydelig, og oppnås gjennom kommunikasjon og samarbeid. Samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, SINTEF-prosjektet, Redningsselskapet (RS), Frivillighet Norge, NORBOAT og andre naturlige partnere skal bidra til båtfolkets beste, med bærekraftig utvikling. Dette gjelder også Internasjonalt arbeid, hvor Nordisk Båtråd og European Boating Assosiation er viktige samarbeidspartnere. Slikt arbeid utøves i dag av Sekretariatet i samråd med KNBF Arbeidsutvalg og etter føringer fra Forbundsstyret.

Gruppe Båtpolitikk: Båtpolitikk er uten tvil det viktigste området for båtfolket og KNBF. Se reddbåtlivet.no! Man opplever for tiden mange trusler innen de politiske områder, det være seg nye avgifter eller fare for å bli kastet bort fra etablerte områder. KNBF har bestemt å etablere en Politisk Gruppe som består av personer med nærhet til de største politiske partiene. Vi tenker oss at denne gruppen kan legge planer og organisere et nettverk av politikere og politisk interesserte, slik at man står godt rustet til saklige politiske prosesser. Presidenten leder denne gruppen, som skal være tydelig på organisasjonens ståsted i forhold til politiske emner. KNBF Sekretariat vil arbeide etter innspill og føringer fra Politisk Gruppe, og bistå gruppen etter behov.

Utvalg Momskompensasjon:  Innen Politisk Gruppe arbeider forskjellige aktuelle utvalg.  Utvalg Momskompensasjon arbeider for en mer rettferdig forskrift, da KNBF behandles svært urettferdig.

Dette fordi havneanlegg ikke gir momskompensasjon for andre enn seilforeninger. KNBF mener at all frivillig virksomhet skal ha like regler og arbeider for at våre medlemmer skal ha fullt momsfritak i fremtiden. Vi arbeider aktivt opp i forhold til Stortinget rundt dette.