Hva gjør jeg med båten når den ikke lenger er til glede og nytte på sjøen?

Hvor tar den gamle båten veien?

FAKTA

Det selges omlag 6.000 båter i året. Det utrangeres ca. 1000- 2000 på en forsvarlig måte. Plastbåter har lang levetid. Behovet for ordnede mottaksog behandlingsløsninger blir stadig viktigere.

LOVVERK

Fritidsbåter inngår som en del av husholdningsavfallet og dertil hørende lovverk og forordninger. Det skal behandles etter forurensningsloven med tillegg av lokale forskrifter.

ELB-PROSJEKT

European Boating Association (EBA), hvor KNBF er medlem, arbeider med et prosjekt om gjenvinning av utrangerte fritidsbåter kalt «Prosjekt ELB (End of Life Boats)».

PRAKSIS

Det er bare å innse det med en gang – det fi nnes ingen god løsning for miljøriktig sluttbehandling av utrangerte fritidsbåter i Norge i dag. Privatpersoner kan normalt levere utrangerte fritidsbåter til kommunens avfallsmottak. Sjekk med din kommune.

PROSJEKTER

Der er gjennomført fl ere prosjekter for å fi nne gode løsninger på gjenvinning av utrangerte båter både i Norge og internasjonalt. Det viser seg foreløpig vanskelig å få til gode innsamlings ordninger. Miljødirektoratet har nå begynt å arbeide med denne problemstillingen.